اعلام تورم نقطه به نقطه ارديبهشت ماه

رييس كل بانك مركزي تورم نقطه به نقطه ارديبهشت ماه را 24 درصد اعلام كرد.به گزارش ايسنا، اين درحالي است كه ميانگين تورم در 12 ماهه منتهي به ارديبهشت ماه امسال در مقايسه با 12 ماهه منتهي به ارديبهشت ماه سال گذشته توسط رييس كل بانك مركزي 22.2 درصد اعلام شده است.محمود بهمني در حالي تورم نقطه به نقطه ارديبهشت ماه را 24 درصد اعلام كرده كه اين ميزان در فروردين ماه امسال 23.9 درصد بوده است.بهمني تورم 12 ماهه منتهي به فروردين ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته را 21.8 درصد اعلام كرد.به گفته وي، تورم نقطه به نقطه در سال‌هاي 86 تا 90 به ترتيب 22.8، 17.8 ، 10.4، 19.9 و 21.8 درصد بوده است.طبق اعلام بهمني، ميانگين تورم نيز طي سال‌هاي 86 تا 90 به ترتيب 18.4، 25.4، 10.8، 19.4 و 21.5 درصد بوده است.