روسای انجمن های فدراسیون ورزشهای همگانی میهمان رییس فدراسیون بودند

 

جلسه رییس و اعضا هییت رییسه فدراسیون با روسای انجمن های تحت پوشش در خصوص  ارایه عملکرد سال 94 انجمن ها و همچنین برنامه ها و ارایه تقویم  سال 95 توسط انجمن ها. در این جلسه دکتر شکری پیشنهاداتی را به فدراسیون ارایه دادند، از جمله ایجاد مجله الکترونیکی فدراسیون، برگزاری المپیاد ورزشهای تحت پوشش فدراسیون ، حضور موثر در مسابقات جهانی تفیسا  و ... را مطرح کردند.


---