استان تهران بار خود را برای شرکت در مسابقات کشوری قم بست

16 بهمن خردسالان نونهالان و نوجوانان تهران رقابت کردند و بار خود را برای شرکت در جام فجر کشوری در استان قم بستند .رقابت های تهران را محمد مشهدی غلام سامان داد و طی گزارش ایران پرثوآ مسابقات با هدف کار تکنیکی و تاکتیکی بالا به پایان رسید.درپایان این مسابقات باشگاه قهرمانان استاد حسن پور مقام اول.باشگاه ساری استاد احمدی مقام دوم و باشگاه زیتون استاد مشهدی غلام  مقام سوم را کسب کردند.ضمنا هفت تیم در این مسابقات حضور داشتند.

---