آیین نامه مسابقات پر‌ذاتما

 

 آیین نامه مسابقات پر‌ذاتما
آیین نامه مسابقات پر‌ذاتما

 

خبر مهم

 

آیین نامه مسابقات پرذاتما ابلاغ شد...

  

در جلسه هماهنگی استانها آیین نامه مسابقات پر‌ذاتما به کلیه مسئولین سراسر

کشور ابلاغ شد.در این جلسه فیلم گروه نمایشی پرذاتما استان تهران برای باز آموزی به

کلیه حاضرین در جلسه اهدا شد.شنیده ها حاکی از آنست  که مسابقات 

قهرمانی پرذاتما کشوری به زودی برگزار خواهد شد.این مسابقات به صورت نمایشات

گروهی ۷ نفره بزگزار  میگردد.

ورزش پرتوآ