اطلاعیه هماهنگ سازی لباس پرثوا کاران در کشور

قابل توجه مسئولین استانها،مربیان و ورزشکاران  رزم پهلوانی پرثوآ :

 

با توجه به جلسه هماهنگی کشوری در مورخه 92/6/7   کلیه مربیان و پرثوآ کاران میبایست به ترتیب ذیل از لباس

های متحد الشکل استفاده نمایند :

 

۱.هنرجویان شالبندهای سفید.مسیر سبز و سیر سبز (تا قبل از کت قرمز) از پیراهن و شلوار مشکی پرثوآ 

استفاده نمایند

 

 

اطلاعیه هماهنگ سازی لباس پرثوا کاران در کشور

 

 

۲.شالبند سبز و قهوه ای: شلوار مشکی +کت قرمز 

 

 

اطلاعیه هماهنگ سازی لباس پرثوا کاران در کشور

 

 

۳.شالبند مشکی دانا : شلوارک باستانی مخصوص  پرثوآ+کت سفید

 

 

اطلاعیه هماهنگ سازی لباس پرثوا کاران در کشور

 

 

۴.استفاده از کفش پرثوآ فقط در تمرینات بلامانع است