جلسه هماهنگی مسئولین استان های سراسر کشور برگزار شد.

جلسه هماهنگی مسئولین استان های سراسر کشور برگزار شد.

جلسه هماهنگی مسئولین استان های سراسر کشور برگزار شد.
 
جلسه هماهنگی مسئولین استان های سراسر کشور برگزار شد.

 

در این جلسه که با حضور استاد دکتر نادر شکری بنیانگذار و رییس رزم پهلوانی پزثوآ و همچنین استاد بزرگ روح الله

شکری.مسئولین کمیته ها و مسئولین استان ها.برگزار گردید به مسایل مهم استان ها پرداخته شد.بجث مسابقات

کشوری و نیز چیدمان کمیته برگزاری مسابقات و مروری بر آیین نامه مسابقات از جمله مسایل مطرح شده در این

جلسه بود.