اطلاعیه شماره دو

قابل توجه کلیه علاقمندان شرکت در آزمون فنی دان یک تا چهار  1391 .

با  توجه به برگزاری آزمون فنی دان یک تا چهار در تاریخ 19/8/1391 در نظر داشتن نکات ذیل ضروریست :

1) کلیه شالبندان قهوه ای در آزمون دان یک می توانند شرکت نمایند.

2) شرکت کنندگان می بایست حداقل یکی از تکنیکهای ذیل را در آزمون ارائه نمایند : P2 , P3, درناماتو ,بازمایانا , لیفا , رکیما

3) ارائه مدارک  قید شده در بخشنامه جهت تسریع در صدور احکام  توسط فدراسیون ضروریست.

کمیته آموزش و آزمون پرتوآ کشور