ده فرمان

 

ده فرمان پرثوآ

 

 

 

1-نیت راست                                                                                                         1-Good Intention

2-گفتار راست                                                                                                       2-Correct Speech

3-کردار راست                                                                                                       3-Correct action

4-ورز راست                                                                                                        4-Correct excercise

5-فروتنی                                                                                                              5-Humility

6-وفاداری                                                                                                             6-Loyalty

7-فداکاری                                                                                                             7-Devotion

8-جوانمردی                                                                                                          8-Generosity

9-صبر                                                                                                                   9-Patience

10-ایمان پاک                                                                                                         10-Real Belief

ده فرمان