آشنایی با رزم پهلوانی (پرثوآ)

 

ایده ورزش رزم پهلوانی (پرثوآ)
ایده اصلی ارائه ورزش رزم پهلوانی (پرثوآ) در سال 1360 توسط استاد فقید «قادی» که از پیشکسوتان و پهلوانان ورزش باستانی بود ارائه گردید. در آن زمان شش تن از فرزندان وی در رشته‌های مختلف رزمی مشغول فعالیت بودند و بصورت مداوم به تمرینات رزمی می‌پرداختند. ابتدا، استاد آنان را با شیوه‌های کشتی سنتی و مبانی ورزش‌های پهلوانی آشنا کرد و توصیه نمود تا ضمن آشنایی با هنرهای رزمی مشرق زمین، به مطالعه در شیوه‌های رزمی اقوام بومی ایران ‌زمین بپردازند و آنرا بازیابی نمایند. شیوه‌هایی که ریشه در تاریخ ازمنه ایران داشته است.

بر این اساس، برادران به همراه پدرشان این ایده را توسعه دادند. تحقیقات در این زمینه منتهی به ارائه شیوه جدیدی از رزم ایرانی (که نشأت گرفته از اصول رزم اقوام مختلف ایران در ادوار مختلف بود) گردید که نام آنرا هنر رزم پهلوانی «پرثوآ» گذاشتند.
آشنایی با رزم پهلوانی (پرثوآ)