هفدهمین کنگره حقوق ورزشی در مسکو


اولین بار ”حقوق ورزشی“ در برنامه گروه آزمایشی تربیت بدنی و ورزش دانشگاه آریستولیان تسالونیکی یونان در سال 1984 تدریس شد و نخستین کنگره بین المللی حقوق ورزشی در سال 1992 توسط مرکز آموزش حقوق ورزشی دانشگاه آتن به همراه نمایندگان یونان و دیگر کشورها برگزار شد و در این کنگره، جامعه بین المللی حقوق ورزشی بنا گذارده شد.