متن مصاحبه دکتر نادر شکری بنیانگذار و رییس سازمان جهانی پرثوآ

پس از سالیان سال فعالیت در رشته های مختلف رزمی و کنکاش در فنون و هنر رزم این رشته‌ها ما به نقطه ای رسیدیم که ارائه هر رزم پهلوانی ایرانی را نقطه عطفی برای شروع یک فعالیت جدید دیدیم و راه های جدیدی را برای اشاعه هنر رزم اصیل ایرانی در اقصی نقاط جهان طرح‌ریزی کردیم.

 

متن مصاحبه دکتر نادر شکری بنیانگذار و رییس سازمان جهانی پرثوآ