بازدید جهانبان حشمت شکری از پرتوآکاران پایتخت

بنا به دعوت مسئولین سبک پرتوآ استان تهران از جهانبان استاد حشمت شکری بنیانگذار سبک پرتوآ، جهت بازدید از مرکز آموزش پرتوا مجموعه ورزشی صدف، ایشان به همراه تنی چند از پیشکسوتان و مسئولین ورزش و سبک کشور در محل آموزش حضور بهم رسانده و از نزدیک با پرتوآ آموزان و مربیان و پیشکسوتان و مسئولین سبک استان دیدار و گفتگو داشتند.

 

بازدید جهانبان حشمت شکری از پرتوآکاران پایتخت