کلیه مسئولین و نمایندگان سبک پرتوآ استانها


با سلام
بدینوسیله بخشنامه فدراسیون (پیوست) جهت رعایت مفاد آن  ابلاغ می گردد . مقتضی است هر گونه انجام فعالیت سبک در استانها و شهرستانها اعم از آموزش ، استاژ ، آزمون ، مربیگری، داوری ، مسابقات و ..... با اخذ مجوز  و هماهنگی با سبک پرتوآ کشور و شخص اینجانب ( از طریق ایمیل ) صورت پذیرد . مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مسئول سبک پرتوآ استان مربوطه میباشد.
با سپاس
نادر شکری
رییس سبک پرتوآکشور
کلیه مسئولین و نمایندگان سبک پرتوآ استانها


                                                                                                                                                                                                                 
 
---