کسی پیگیر قرار کارگران نیست

سیدعلی محمد موسوی مبارکه در نشست
علنی مجلس شورای اسلامی در تذکر شفاهی با
تشکر از حضور گسترده مردم در پای صندوق‌های رای گفت: هیأت دولت در ۱۲ خرداد
۸۷ طبق اصل ۱۳۸ قرارداد مستقیم کارگران را مصوب کرد و در ۳ بهمن ۹۰ مصوبه
دیگری داشت که براساس آن معاون رئیس جمهور و وزیر تعاون، کار و رفاه
اجتماعی از عقد قرارداد مستقیم کارگران صحبت می‌کنند اما کسی این مساله را
پیگیری و اجرا نمی‌کند.

به گزارش خانه ملت نماینده مردم مبارکه در مجلس شورای اسلامی افزود: تبصره‌ای در بند یک
مصوبه هیأت وزیران برای عقد قرارداد مستقیم با کارگران وجود دارد که براساس
آن فعالیت کارگران توزیع غذا، خدمات فضای سبز، حمل و نقل و تعمیر و
نگهداری ساختمان را حجمی تعریف شده است.

وی ادامه داد: زمانی که اصل ۴۴ قانون اساسی اجرایی نشده بود کارگران همه
در استخدام دولت بودند چه دلیلی داشت که کارگران یاد شده از بقیه جدا شوند.

عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: اگر باید با کارگران قرارداد مستقیم امضاء
شود کارگران توزیع غذا، خدمات فضای سبز، حمل و نقل و تعمیر و نگهداری
ساختمان هم جزء بقیه هستند اما هم اکنون سرگردانند و وضعیت روشنی ندارند از
این رو انتظار می‌رود دولت در مصوبه خود تجدیدنظر کند.