کسری بودجه 89 اعلام شد

تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه 89 به منفی 7711 میلیارد تومان رسید که نشان از کسری بودجه دولت در این سال دارد.به گزارش خبرگزاری فارس، مجموع درآمدهای دولت شامل درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدها در سال 89 به بیش از 38 هزار و 428 میلیارد تومان رسید که در مقایسه با هزینه های جاری 65 هزار و 934 میلیارد تومانی دولت در این سال بیش از 27 هزار و 505 میلیارد تومان کسری دارد که نشان از منفی بودن تراز عملیاتی بودجه است.گزارش بانک مرکزی حاکی است، مجموع واگذاری دارایی های سرمایه ای دولت (درآمد نفت) نیز در سال 89 بیش از 43 هزار و 578 میلیارد تومان بوده است. در این سال بودجه تملک درایی های سرمایه ای ( عمرانی) به بیش از 23 هزار و 784 میلیارد تومان رسید که با این حساب تراز حساب سرمایه ای دولت در بودجه 89 با مازاد 19 هزار و 793 میلیارد تومان مواجه شده است.به گزارش فارس، مجموع تراز عملیاتی و سرمایه ای بودجه 89 منفی است و از کسری بودجه 7711 میلیارد تومانی خبر می دهد.