صوت: بخشی از کتاب صوتی “کشتی پهلو گرفته”

برای دیدن اخبار بیشتر مربوط به ایام فاطمیه به صفحه ویژه نامه تابناک مراجعه کنید.