خودسوزی يک شهروند عربستاني

شبکه تلويزيوني پرس تي وي از خودسوزي يک شهروند عربستاني همانند محمد بو يزيدي تونسي خبر داد که عامل آغاز قيام مردم در تونس بود.يک فروشنده دوره گرد در شهر عرعر در شمال عربستان سعودي خودسوزي کرد. اين اقدام در اعتراض به وضع موجود در اين کشور بوده است.محمد بو عزيزي جوان سبزي فروش تونسي بود که با خود سوزي خود موج انقلاب در تونس و سرنگوني بن علي را به راه انداخت.پس از خود سوزي بويزيدي موجي از بيداري اسلامي شمال آفريقا و غرب خاور ميانه را فرا گرفت.بسياري از کارشناسان اين اقدام جوان عربستاني در خود سوزي خود را زنگ هشداري براي آل سعود مي دانند.