تنزل اعتبارمالي پنج كشور منطقه يورو از سوي فيتچ

موسسه اعتبارسنجي فيتچ رتبه اعتبار مالي ايتاليا، اسپانيا، بلژيك، قبرس و اسلووني را با نهايي كردن بازبيني خود از منطقه يورو، كاهش داد. به گزارش ايسنا، اين پنج كشور به همراه ايرلند كه رتبه اعتباري آن تغييري نكرد، چشم انداز منفي دارند كه به معني احتمال تنزل مجدد رتبه آنها در دو سال آينده است. انتشار اين خبر موجب سقوط ارزش يورو شد كه پيش از آن براي نخستين بار از31 دسامبر، به بالاي 1.32 دلار رسيده بود اما ارز واحد اروپايي مجددا 1.32 دلار مبادله شد. واكنش بازار ارزي به اين خبر كوتاه بود زيرا اقدام فيتچ به شدت اقدام دو هفته قبل موسسه استاندارد اند پورز در كاهش رتبه اعتبار مالي 9 كشور عضو منطقه يورو در نظر گرفته نشد. بازبيني فيتچ شامل هيچ كدام از كشورهاي دارنده رتبه اعتبار تريپل آ در منطقه يورو نبود از اين رو فرانسه توانست رتبه اعتبار مالي بالاي خود را همچنان حفظ كند در حاليكه رتبه تريپل آ اين كشور از سوي استاندارد اند پورز تنزل يافته است. فيتچ با تنزل رتبه اين پنج كشور، در مورد ناهمساني شرايط پولي و اعتباري در سراسر منطقه يورو و همچنين آسيب پذيري اين كشورها در برابر شوك‌هاي پولي و مالي بيشتر، ابراز نگراني كرد. رتبه ايتاليا از مثبت آ به منفي آ، رتبه اعتبار اسپانيا از منفي دابل آ به آ، بلژيك از مثبت آ به دابل آ، اسلووني از منفي دابل آ به آ و قبرس از تريپل بي به منفي تريپل بي كاهش يافت در حاليكه رتبه مثبت تريپل بي ايرلند تاييد شد.