تظاهرات مصری ها علیه نامزدی سلیمان

میدان التحریر در پایتخت مصر امروز شاهد حضور گسترده مردم در اعتراض به نامزدی عمرسلیمان معاون سابق دیکتاتور سرنگون شده بود.به گزارش العالم، مصری ها در قاهره امروز تظاهراتی را تحت عنوان “حمایت از انقلاب” برگپزار کردند.این تظاهرات با دعوت گروه اخوان المسلمین و بسیاری از گروه ها و جمعیت های دیگر مصری با هدف جلوگیری از بازگشت چهره ها و شخصیت های رژیم سابق به صحنه سیاسی برگزار شد.