تجارت جالب سفارتخانه های “فقیر” در کویت

مجلس امت کویت بار دیگر پرونده فساد مالی را که یکی از دلایل سقوط دولت قبلی بود، روی میز کار قرار داد.به گزارش العالم، “مسلم البراک” از نمایندگان مجلس امت به “صباح خالد الصباح” وزیرخارجه فعلی کویت تأکید کرد که 2 هفته فرصت دارد در خصوص پرونده فساد مالی خارجی توضیح دهد زیرا در غیر این صورت این موضوع را از تریبون مجلس به بررسی خواهد گذاشت.البراک سپس به “محمد هایف” از نمایندگان اسلامگرای پارلمان کویت گفت: وزارت خارجه به برخی سفارتخانه های خارجی کشورهای فقیر اجازه داد که با خود شراب به کویت بیاورند و برای پوشش هزینه های خود آن را در این کشور بفروشند.دولت کویت از پارلمان فرصتی 2 هفته ای را برای پاسخ درباره پرونده های فساد مالی و فروش شراب در سفارتخانه های خارجی درخواست کرده است.نمایندگان کویتی چندین کمیته را برای تحقیق درباره این مسائل تشکیل داده اند.